0183 - 730469

Algemene voorwaarden

Wat wij voor u doen en tegen welke voorwaarden en bepalingen.
Plan adviesgesprek
Algemeen; Definities

Artikel 1
1.1 Deze algemene voorwaarden treden in op 1 januari 2019 en zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en
leveringen alsmede overeenkomsten die door Fraimworks B.V. worden gesloten.
1.2 Onder een audiovisuele productie, een audiovisual of een AV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een langs cinematografische-mechanische of elektronische weg tot stand gekomen werk in auteursrechtelijke zin, zoals dat kan worden vastgelegd door middel van filmband, videoband, band/dia-procedé, dan wel enige andere wijze.
1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die bij Fraimworks B.V. een offerte aanvraagt dan wel aan Fraimworks B.V. een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of
geluid of tot andere werkzaamheden bij de totstandkoming van een audiovisuele productie.
1.4 Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaande Fraimworks B.V. die zich bezighoudt met de vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid, of werkzaamheden van andere aard, verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie.
1.5 Onder dragers van beeld en/of geluid worden in deze algemene voorwaarden verstaan stoffelijke middelen waarop beeld en/of
geluid kan worden vastgelegd, zoals geluidsband, videoband, fotografisch-, cinematografisch- en soortgelijk materiaal.
1.6 Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever blijft onverlet, wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden van die algemene voorwaarden kennis te nemen en voor zover die algemene voorwaarden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtnemer, zoals die ook in die algemene voorwaarden
tot uiting komen, rekening houden en, gelet op die belangen en de overige omstandigheden van de in de opdracht beoogde werkzaamheden, voor de opdrachtnemer niet onredelijk bezwarend zijn. Voor zover bedoelde algemene voorwaarden van de
opdrachtgever geen bepalingen bevatten welke wel in de onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, gelden in elk geval de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.
1.7 Op alle door de opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en verdere overeenkomsten, de onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, is Nederland recht van toepassing; offertes worden geacht in Nederland te zijn uitgebracht en
overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn uitgevoerd.


Offerte, Prijzen

Artikel 2 
2.1 Alle offertes, in welke vorm dan ook aan de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en in dat geval slechts bindend tot aan de in de offerte vermelde datum.
2.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren
2.3 De door de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties enzovoorts, blijven het eigendom van de opdrachtnemer en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.
2.4 De opdrachtnemer kan een hem door derden, zowel aangeleverd door de opdrachtgever als aangenomen door de opdrachtnemer gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen,
prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden. De opdrachtnemer is niet gebonden aan een offerte als daarin een kennelijke fout is ingeslopen.
2.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijke de datum van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de
uurtarieven, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.
2.6 Ingeval van een niet-voorziene verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde en dergelijke factoren is de opdrachtnemer gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Als er sprake is van een kostenstijging die meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen. De reeds verrichte werkzaamheden worden met het eerder afgesproken bedrag of uurtarief gefactureerd.
2.7 Indien opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever plannen en/of een kostenbegroting heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, zijn honorarium daaronder begrepen, aan hem te vergoeden.


Overeenkomst

Artikel 3
3.1 Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door
opdrachtnemer.
3.2 Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.
3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.4 Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.
3.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de nakoming van de overeenkomst.
3.6 De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, op ieder moment alvorens verder te presteren van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.
3.7 De opdrachtnemer is bevoegd, indien hij zulks wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte
opdracht, derden in te schakelen. De honoraria en kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden
doorberekend. Alvorens derden in te schakelen dient de opdrachtnemer echter de toestemming van de opdrachtgever daartoe te verkrijgen.


Termijnen

Artikel 4
4.1 De in de offertes, bevestigingen en overeenkomsten genoemde termijnen voor de dienstverlening en/of levering worden naar beste weten en ervaring door de opdrachtnemer opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door de opdrachtnemer in acht worden
genomen; ze zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.
4.2 Wanneer het er naar uitziet dat niettemin een bindende termijn zal worden overschreden, of wanneer het er naar uitziet dat een vrijblijvende termijn excessief zal worde overschreden, zal de opdrachtnemer zich zo tijdig mogelijk met de opdrachtgever in verbinding stellen teneinde met hem over de verder uitvoering van de opdracht overleg te plannen.
4.3 Wanneer de resultaten van het werk van de opdrachtnemer na het verstrijken van de daartoe overeengekomen termijn niet door de opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter beschikking van de opdrachtgever voor diens rekening en risico. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever ter zake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen. De opdrachtnemer is bevoegd aan de opdrachtgever ter zake bewaarloon in rekening te brengen.
4.4 Indien op verzoek van de opdrachtgever opdrachten worden uitgevoerd of zaken worden afgeleverd op een kortere termijn dan aanvankelijk overeengekomen, worden de daaraan eventueel verbonden extra-honoraria en kosten aan de opdrachtgever in
rekening gebracht.


Duur van werkzaamheden en honorering

Artikel 5
5.1 De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de opdrachtnemer aanvangt
tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, als met de opdrachtgever is overeengekomen.
5.2 De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldbedrag per uur, per dag, per week, per maand of per opdracht.
5.3 Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden. Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.
5.4 Betaling van de door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


Vergoeding kosten

Artikel 6
6.1 Verblijfkosten van de opdrachtnemer op locatie, met inbegrip van de kosten van maaltijden en verfrissingen, worden voor zover
ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed.
6.2 De betaling van de kosten geschiedt gelijktijdig met de betaling van de honorering als in artikel 5 (5.4) bedoeld.


Werk- en rusttijden

Artikel 7

7.1 De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur; de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijden per aaneengesloten periode van 7 etmalen bedraagt ten hoogste 50 uur.
7.2 Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op zaterdag, zondag en feestdagen een opslag op het tarief zal gelden.
7.3 Reistijd tussen de vast vestigingsplaats van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt. Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats van de opdrachtnemer en de vast vestigingsplaats van de opdrachtgever
wordt, tenzij ander overeengekomen, eveneens als werktijd aangemerkt.


Werkonderbreking

Artikel 8
8.1 Onder bijzondere omstandigheden staat het de opdrachtnemer vrij gedurende korte tijd de werkzaamheden te onderbreken.
8.2 Als zodanige bijzonder omstandigheden worden beschouwd:
- overlijden van naaste personen
- ziekte
- de begrafenis of de crematie van naaste personen
- de vervulling van een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd van de opdrachtnemer kan geschieden.
8.3 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte van de desbetreffende gebeurtenis. De duur van de
werkonderbreking wordt in onderling overleg door de partijen vastgesteld. Tenzij het anders overeengekomen bedraagt de werkonderbreking echter tenminste een dag per gebeurtenis.
8.4 De werkonderbreking als in de artikel bedoeld geschiedt voor eigen rekening van de opdrachtnemer.


Risico’s, Extra Risico’s

Artikel 9
9.1 De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever zorg draagt en voor eigen rekening verzekert het risico van verloren gaan of beschadigd raken van het negatief, omkeer, video of ander origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie- uren of dagen door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschaden en enigerlei aansprakelijkheid ter zake zijn bedrijfsuitoefening, mede jegens opdrachtnemer zelf.
9.2 Indien de uitvoering van de opdracht risico’s voor de opdrachtnemer meebrengt welke de normale risico’s ter zake te boven
gaan is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ter zake aansprakelijk; de opdrachtgeven verzekert de risico’s voor eigen rekening.
9.3 Ongeacht enigerlei verzekering heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzonder risico’s met zich brengen, waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder de daarmede de verplichtingen van de opdrachtgever
jegens de opdrachtgever vervallen.


Overmacht

Artikel 10
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgeven en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden
gevergd, respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend; Onder overmacht zijn in elke geval inbegrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of andere medewerkers van de opdrachtnemer,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmatregelen, bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer.


Verhindering opdrachtgever

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever dient, wanner hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is
gebruik te maken van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer, die voor die diensten tijd heeft gereserveerd, de
opdrachtnemer terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk binnen een termijn van 48 uur voordat de overeengekomen werkzaamheden zullen aanvangen. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de opdrachtnemer zijn volledige aanspraak op de overeengekomen honorering. Voor het geval er sprake zou zijn van een mooi-weer-optie geldt evenwel een termijn van 12 uur.


Verhindering opdrachtnemer

Artikel 12
12.1 De opdrachtnemer houdt zich ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar op de daartoe overeengekomen uren, dagen,
weken of maanden of gedurende de overeengekomen perioden; partijen kunnen overeenkomsten dat in bepaalde perioden de
opdrachtnemer niet voor de opdrachtgever beschikbaar is.
12.2 De opdrachtnemer is niet voor de opdrachtgever beschikbaar tijdens de werkonderbreking als in artikel 8 bedoeld.


Reclameren

Artikel 13
13.1 Eventuele reclamaties kunnen door de opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien deze hem rechtstreeks en binnen 10 werkdagen na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te zijn van de opdrachtnemer. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de verzenddatum ervan.
13.2 Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een reclamatie wordt ingediend wordt de opdrachtgever geacht de verleend dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen reclamaties behoeven door de opdrachtnemer niet meer in behandeling te worden genomen.
13.3 Indien de opdrachtnemer de reclamatie gegrond bevindt is hij gehouden, te zijner keuze, hetzij een schadevergoeding in geld te geven, waarvan de hoogte in onderling overleg zal worden vastgelegd, hetzij tot nieuwe dienstverlening of nieuwe levering
over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.
13.4 Het indienen van een reclamatie ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer.


Aansprakelijkheid

Artikel 14
14.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging, bewerking of verwerking door de opdrachtnemer van dragers van beeld en/of geluid dan wel andere zaken van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor andere wijzen van dienstverlening door de opdrachtnemer aan of ten behoeve van de opdrachtgever in het algemeen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Betaling

Artikel 15
15.1 Betaling dient netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking door middel van storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt.
15.2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd en de door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten. De datum van verzending van de factuur zal, behoudens tegenbewijs, geacht worden gelijk te zijn aan de datum van de factuur.


Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16
16.1 Het eigendom van door opdrachtnemer te leveren zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over dan na de volledige betaling van alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft uit welken hoofde dan ook.


Auteursrechten, mechanische reproductierechten, opdrachten inzake bestaande werken,
vrijwaring


Artikel 17
17.1 De opdrachtnemer wiens werkzaamheden geacht worden van creatieve aard te zijn heeft, voor zover het bijdraagt aan het tot stand komen van de AV productie inclusief vergelijkbare werkzaamheden, zowel het persoonlijkheids-recht als
exploitatie-recht.
17.2 De opdrachtnemer heeft recht op vermelding van zijn naam in het daartoe gebruikelijke deel van de AV productie op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van vertoning duidelijk leesbaar is.
17.3 Ten aanzien van de bij een drager van beeld en geluid behorende muziek en/of tekst worden de mechanische rechten ten behoeven van vertoning / openbaarmaking door de opdrachtgever verzorgd. Zulks is eveneens het geval ten aanzien van de
desbetreffende rechten indien en voor zover de opdrachtnemer andere rechten aan daartoe bestemde instanties ter
bescherming en incasso mocht hebben overgedragen.
17.4 Bij opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds bestaande
auteursrechtelijk werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid ter zake bij de opdrachtgever.
17.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, al dan niet van auteursrechtelijke aard, ontstaan door de werkzaamheden welke door de opdrachtnemer met betrekking tot de verstrekte opdracht zijn verricht.


Geheimhouding

Artikel 18
18.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer zich ten aanzien
van de AV productie waarop zijn werkzaamheden betrekking hebben, zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt;
- aan derden geen mededelingen te doen.
- derden geen inzage te geven in bescheiden die aan zijn zorg zijn toevertrouwd dan wel die op andere wijze in bezit zijn
gekomen.


Tussentijdse opzegging, ontbinding

Artikel 19
19.1 De opdrachtnemer heeft het recht de met de opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijk ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te op te zeggen indien de opdrachtgever hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht of tijdens de opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie heeft gegeven. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de volledige overeengekomen vergoeding.
19.2 Elk van beide partijen heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien de wederpartij, na ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.


Geschillen

Artikel 20
20.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, de daarvan deel uitmakende onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, of van nadere overeenkomsten ter zake tussen partijen of hun rechtverkrijgenden onder algemene of onder bijzondere titel mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, van welke aard ook, ook al worden zij slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt, zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter. Partijen blijven evenwel bevoegd hun geschil aan arbitrage te onderwerpen, mits zij daartoe overeenkomen binnen 14 dagen nadat de meest gerede partij zodanige arbitrage schriftelijk aan de wederpartij voorstelt. De rechter van de standplaats van opdrachtnemer is bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de wet een andere rechter bevoegd verklaart.


Website levering en risico- overgang

Artikel 21
21.1 a) Fraimworks spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
b) Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/ -shop, programma of zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Website garantie

Artikel 22

22.1 a) Fraimworks staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites/-shops of webapplicaties goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van) web- en
internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. Fraimworks staat evenmin in
voor een goede technische werking van een op verzoek van Opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens.
Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat Fraimworks websites en of webshops bouwt en levert op basis van de opensource CMS WordPress en de WordPress plugin Woocommerce alsook dat Fraimworks daardoor dus afhankelijk is van de juiste werking
van deze open source software.
b) Fraimworks spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van
Fraimworks, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich:
- binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard;
- deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij Fraimworks zijn gemeld;
- noodzakelijk software patches en of bugfixes vanuit WordPress en of Woocommerce beschikbaar zijn.
c) De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van
Fraimworks veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door Fraimworks afgeleverde website/-shops of
webapplicaties.
d) Fraimworks is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.


Website Beëindiging

Artikel 23
23.1 a) Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is Fraimworks gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Fraimworks op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
b) Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van
surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan Fraimworks te melden.
c) In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die Fraimworks heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.


Website Intellectueel eigendom

Artikel 24
24.1 a) Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, webapplicaties, databases, apparatuur of andere content, waaronder maar niet beperkt tot: ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingpagina’s, evenals voorbereidend content daarvan berusten uitsluitend en volledig bij Fraimworks. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht.
b) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, webapplicaties, databases, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
c) Opdrachtgever vrijwaart Fraimworks tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.


Website Web(shop) design en onderhoud

Artikel 25
25.1 a)
Opdrachtgever gaat akkoord dat in de standaard prijsopgaaf 1 revisie zit voor het ontwerp van de website of webshop en dat in geval de Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp aanpassingen wenst, Fraimworks gerechtigd is om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij de Opdrachtgever in
rekening te brengen. .
b) Opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan
Fraimworks kenbaar te maken.
c) De website/-shop is niet non-conform vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld.Vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of
indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.
d) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Fraimworks niet gehouden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
e) Indien Opdrachtgever een onderhouds- en serviceovereenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
f) Fraimworks draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar
te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Fraimworks afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Fraimworks is geen partij bij eventuele door Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is
derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
g) Het bepaalde in de voorgaande artikelonderdelen is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Fraimworks tot
het aanpassen of upgraden van bestaande websites/-shops.


Website Domeinregistratie en webhosting


Artikel 25

25.1 a) Ingeval Fraimworks de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door Fraimworks in naam van Opdrachtgever aangevraagd. Fraimworks staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. Fraimworks aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Fraimworks voor aanspraken van derden hierover.
b) Fraimworks is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt.
Fraimworks is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.
c) Hosting door Fraimworks betekent niet dat Fraimworks enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de
inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Fraimworks voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.
d) Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling
van back-up, uitwijk en recoverydiensten. Fraimworks aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
e) Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
f) De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt
stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
g) WordPress & Woocommerce Updates die niet compatible zijn met reeds geïnstalleerde thema’s of plugins vallen niet binnen de hosting overeenkomst en worden apart geoffreerd.


Website Zoekmachine marketing en linkbuilding

Artikel 26
26.1 a)
Fraimworks spant zich er maximaal voor in om gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren
en te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. Fraimworks garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is
zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. Fraimworks is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door Fraimworks aangelegde backlinks.
b) Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent Opdrachtgever een volmacht aan Fraimworks als bedoeld in artikel 3:62 lid 2, laatste volzin BW, alsmede verschaft Opdrachtgever Fraimworks op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.
c) Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is Fraimworks bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al
die maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.
d) Indien Opdrachtgever het abonnement bij Fraimworks voor zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing en/of linkbuilding
beëindigt, staakt Fraimworks haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze tegenover Opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.
e) Indien Opdrachtgever de website/-shop anders dan bij Fraimworks heeft gehost en Fraimworks hiertoe toegang dient te worden verleend, kan Fraimworks niet aansprakelijk worden gehouden voor door werkzaamheden van Fraimworks ontstane
tekortkomingen/ gebreken aan die website/-shop.f) De overeenkomst tot zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing en/of
linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 6 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk
wordt opgezegd.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram